Prace Badawcze

  • “Wykorzystanie ciepła z dopalania spalin w piecach anodowych przed wypływem do komór dopalających” w HM Głogów 2009
  • “Opracowanie projektu i określenie podstawowych parametrów palnika, wykonanie palnika i jego montaż na Wydziale Konwertorów” w HM Legnica 2009
  • “Badanie układu odlewania anod w HM Legnica w aspekcie opomiarowania i doboru parametrów nagrzewania – ETAP II” 2007
  • “Badanie układu odlewania anod w HM Legnica w aspekcie opomiarowania i doboru parametrów nagrzewania – Etap I” 2006
  • “Wpływ dywersyfikacji systemu ogrzewania obrotowego pieca anodowego poprzez podawanie gazu ziemnego i powietrza przez dysze na przebieg procesu rafinacji miedzi w HM Legnica” 2006
  • “Projekt doświadczalnej instalacji do ogrzewania ciekłej miedzi mieszanką gazowo-powietrzną” w HM Legnica 2006
  • “Automatyczne, niskoemisyjne tlenowe i powietrzno-tlenowe palniki gazowe dla pieców przemysłowych” dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Badań na Rzecz Gospodarki 2005
  • “Bilans energetyczny pieca anodowego obrotowego i suszarni koncentratu w aspekcie przejścia z zasilania gazem ziemnym zaazotowanym GZ 35 na gaz ziemny zaazotowany GZ 41,5” w HM Legnica 2003
  • “Bilans energetyczny pieca topielnego IŁK-16-M” w HM Legnica 2003